Dataskydd

Oy Brandt Ab uppskattar ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och vi hoppas att ditt besök på våra webbsidor är en angenäm upplevelse. Att trygga dataskyddet vid behandling av personuppgifter är viktigt i all vår affärsverksamhet.

Dataskyddsbeskrivning för marknadsföringsregister:

Personuppgiftsansvarig

Oy Brandt Ab
Stubbackavägen 7 B
01740 Vanda

FO-nummer 0681161-3

Observera att denna policy inte beskriver behandling av personuppgifter som utförs av återförsäljare till produkterna. Det är därför möjligt att en återförsäljare eller serviceverkstad i sin verksamhet behandlar uppgifterna även för andra ändamål eller samlar in andra personuppgifter. Fullständiga uppgifter om återförsäljarens eller serviceställets behandling av personuppgifter finns hos respektive återförsäljare eller serviceställe.

Kontaktperson i frågor som gäller register:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Stubbackavägen 7 B
01740 Vanda

antti.rapo(a)brandt.fi

Ändamål för behandling av personuppgifter

Oy Brandt Ab samlar i sina egna kanaler in uppgifter om kunder för att kunna erbjuda besökare relevant innehåll och intressant marknadsföringskommunikation. I kanaler i sociala medier är syftet att skapa en social gemenskap även med hjälp av bilder och video. Kanalerna omfattar följande plattformar: Produkternas hemsidor, prenumeranter på nyhetsbrev och kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, Linked In). Utifrån besökardata utvecklar vi de digitala tjänsterna, Oy Brandt Ab:s reklam och marknadsföring och genomför marknadsundersökningar.

Registerförare

Enligt lag får personuppgifter endast behandlas efter den registrerades uttryckliga samtycke. Marknadsföringsregistret hanteras endast av personer som av Oy Brandt Ab utsetts att behandla uppgifterna eller av personal på ett företag som vi anlitar för att underhålla dataregistret. Alla uppgifter lagras på en skyddad server som är fristående från serverns ägare.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande personuppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • E-postadress
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • Eventuellt användarnamn och lösenord

Registret innehåller följande personifieringsuppgifter:

 • Användarens hushållsstorlek, intresse för fordon, båtar eller småmaskiner
 • Samtycken och nekanden till direktmarknadsföring

Oy Brandt Ab:s marknadsföringsregister innehåller inga känsliga uppgifter. På sidorna i sociala medier kan kunden lägga upp bilder eller videor i vilka han eller hon använder våra produkter. Sådant bild- eller videomaterial kan vi dela även på den aktuella produktens hemsida, om kunden har gett sitt samtycke till delning av materialet genom att använda hashtaggar för delning. Kunden väljer själv om innehållet i bilden eller videon är för känsligt för att dela i Oy Brandt Ab:s kanaler med tanke på kunden själv eller tredje parter som uppträder på bilden eller i videon.

Regelmässiga uppgiftskällor

Oy Brandt Ab samlar i sina kanaler in uppgifter via olika formulär, t.ex. prenumeration på nyhetsbrev, enkäter eller tävlingar.

Regelmässig överlåtelse och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte från den registeransvarige till utomstående företag. Servrar och andra tekniska hjälpmedel som används för behandling av uppgifter ägas och administreras av externa tjänsteleverantörer som anlitas av den personuppgiftsansvarige. Uppgifterna finns beroende på tjänsteleverantör antingen i Finland eller utanför Finlands gränser. De kan också finnas utanför EU eller EES.

Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Den möjliggör för upprätthållaren av webbplatsen att identifiera återkommande besökare, underlättar inloggning på webbplatsen och gör det möjligt att sammanställa data om besökarna Med hjälp av dessa uppgifter kan vi fortlöpande förbättra innehållet på webbplatserna. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda våra kunder information och tjänster som är anpassade efter vars och ens behov. Om användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående uppgifter med hjälp av cookies, går det att stänga av användningen av cookies i de flesta webbläsare. Du bör dock vara medveten om att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av våra sidor och tjänster ska fungera som de ska.

Vi använder Google Analytics för besökaranalys. Google Analytics använder cookies för att hjälpa nättjänster att analysera hur användarna använder tjänsten. Cookien sparar uppgifter om hur du använder nättjänsten (inklusive IP-adress). Uppgifterna i cookien skickas till Googles servrar och lagras på dem, vilket innebär att uppgifterna kan hamna utanför EU-området. Google använder uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen till webbplatsens operatör samt erbjuda tjänster som gäller aktiviteter på andra webbplatser och användning av internet. Google kan även förmedla dessa uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller till tredje part som behandlar uppgifterna på Googles vägnar. Google kopplar inte din IP-adress till några andra uppgifter som Google hanterar. Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på ovanstående sätt och för ovan beskrivna ändamål.

Principer för registerskydd

Registeruppgifterna samlas i marknadsföringssystem, till vilka ett begränsat antal arbetstagare utsedda av Oy Brandt Ab har personliga inloggningsuppgifter. Användningen kräver inloggning i datasystemet med användarnamn och lösenord.

Rätt till insyn

Enligt 28 § i personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om honom eller henne eller om han eller hon finns i registret. Personen ska lämna begäran angående rätten till insyn skriftligt till Oy Brandt Ab. Vederbörande ska vara beredd att styrka sin identitet. Oy Brandt Ab tar inte emot begäran om insyn per telefon eller e-post, utan begäran ska alltid inges skriftligt till Oy Brandt Ab:s verksamhetsställe på Stubbackavägen 7 B, 01740 Vanda.

Rättelse av uppgift och förbudsrätt

Enligt 29 § personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kräva att personuppgifter rättas, tas bort eller kompletteras. Detta görs utan kostnad.

Enligt 30 § personuppgiftslagen har alla registrerade rätt att förbjuda Oy Brandt Ab att behandla personuppgifters som gäller den registrerade för marknadsföringsändamål. Oy Brandt Ab antecknar då marknadsföringsförbudet för den registrerade i sitt register för att kunna iaktta förbudet.

Förvaring av uppgifter

Marknadsföringsregistren grundar sig på frivillighet, beviljande av tillstånd, beställning av information på eget initiativ och kundens egen proaktivitet i våra kanaler. Det innebär att anknytningskravet till upprätthållandet och hanteringen av registret uppfylls till dess att personuppgifternas ägare meddelar något annat. På det sättet tryggar vi informationen om de produkter som kunden beställt.

Framställande av krav: Om vi har skäl att tro, att vi i framtiden kan nödgas framställa krav, göra anmälningar eller försvara dig, oss eller tredje part i rätten, kan vi förvara nödvändiga personuppgifter så länge det är möjligt att framställa krav och anhängiggöra tvister.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Om vi gör ändringar i denna policy gör vi ändringarna synliga och uppdaterade i policyn. Om ändringarna är omfattande kan vi informera om dem även på andra sätt, till exempel med e-post eller genom meddelande på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet går till webbplatsen och kontrollerar om det har blivit några ändringar i policyn.

Dataskyddsbeskrivning för garantiregister

Personuppgiftsansvarig

Oy Brandt Ab
Stubbackavägen 7 B
01740 Vanda

FO-nummer 0681161-3

Observera att denna policy inte beskriver behandling av personuppgifter som utförs av återförsäljare till produkterna. Det är därför möjligt att en återförsäljare eller serviceverkstad i sin verksamhet behandlar uppgifterna även för andra ändamål eller samlar in andra personuppgifter. Fullständiga uppgifter om återförsäljarens eller serviceställets behandling av personuppgifter finns hos respektive återförsäljare eller serviceställe.

Kontaktperson i frågor som gäller registret:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Stubbackavägen 7 B
01740 Vanda

antti.rapo(a)brandt.fi

Ändamål för behandling av personuppgifter

För att uppfylla ansvaret för fel i sålda anordningar, maskiner och produkter samlar Oy Brandt Ab in personuppgifter om köparna samt uppgifter om den sålda produkten.

Registerförare

Garantiregistret förs av den person vid Oy Brandt Ab:s eftermarknadsenhet som är garantiansvarig för respektive produkt.

Uppgifter behandlas även av:

 • Återförsäljare: Insamling av garantiuppgifter i samband med försäljningen är återförsäljarens ansvar
 • DL Software: Uppgifter kan hanteras av kontaktpersoner hos det företag som Oy Brandt Ab anlitar för tillhandahållande av dataplattform. Alla uppgifter förvaras på en skyddad plattform med lösenordsskydd.
 • Produktens tillverkare: Garantiuppgifter förmedlas till företaget som tillverkat produkten

Oy Brandt Ab har enligt lag skyldighet att vid behov överlåta personuppgifter som rör ansvar för fel till rättsväsendet, tillsynsmyndigheter och domstolar.

Registrets datainnehåll

Oy Brandt Ab:s garantiregister innehåller inga känsliga uppgifter.

Registret innehåller följande personuppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • E-postadress
 • Hemadress
 • Telefonnummer

Registret innehåller följande produktuppgifter:

 • Produktens identifikationsuppgifter
 • Produktmodell
 • Registreringsnummer
 • Tillverkningsnummer
 • Färg
 • Datum för ibruktagande
 • Garantins ikraftträdandedatum
 • Garantins upphörandedatum
 • Uppgifter om säljföretaget

För frågan om ansvar för fel kan även följande data registreras:

 • Försäljning- och serviceuppgifter, dvs. uppgifter som rör köp, teknisk support och service, inklusive klagomål och krav
 • Användning av utrustning och tjänster, dvs. information om hur utrustningen har använts eller hur tjänster som erbjuds  genom utrustningen har använts. Information om hur fordonets motor och system fungerar och har fungerat.
 • Återförsäljaren eller serviceföretaget använder uppgifterna för att tillhandahålla de begärda tjänsterna och ge dig information om ditt fordon. Oy Brandt Ab får tillgång till dessa uppgifter för att lösa tekniska problem eller andra frågor, som rör utförandet av de begärda tjänsterna.

Regelmässiga uppgiftskällor

Av försäljaren ifyllt garantikort.

Regelmässig överlåtelse och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs eller överlåts inte utanför EU eller EES. Utrustningstillverkarnas system administreras av en europeisk organisation. Servrar och andra tekniska hjälpmedel som används för behandling av uppgifter ägas och administreras av externa tjänsteleverantörer som anlitas av den personuppgiftsansvarige. Uppgifterna finns beroende på tjänsteleverantör antingen i Finland eller utanför Finlands gränser. De kan också finnas utanför EU eller EES.

Principer för registerskydd

Registeruppgifterna samlas i produkthanteringssystem, till vilka ett begränsat antal arbetstagare utsedda av Oy Brandt Ab har personliga inloggningsuppgifter. Användningen kräver inloggning i datasystemet med användarnamn och lösenord.

Rätt till insyn

Enligt 28 § i personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om honom eller henne eller om han eller hon finns i registret. Personen ska lämna begäran angående rätten till insyn skriftligt till Oy Brandt Ab. Vederbörande ska vara beredd att styrka sin identitet. Oy Brandt Ab tar inte emot begäran om kontroll av uppgifter per telefon eller e-post, utan begäran ska alltid inges skriftligt till Oy Brandt Ab:s verksamhetsställe på Stubbackavägen 7 B, 01740 Vanda.

Rättelse av uppgift och förbudsrätt

Enligt 29 § personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kräva att personuppgifter rättas, tas bort eller kompletteras. Detta görs utan kostnad.

Enligt 30 § personuppgiftslagen har alla registrerade rätt att förbjuda Oy Brandt Ab att behandla personuppgifters som gäller den registrerade för marknadsföringsändamål. Oy Brandt Ab antecknar då marknadsföringsförbudet för den registrerade i sitt register för att kunna iaktta förbudet.

Förvaring av uppgifter

Garantiuppgifterna förvaras under garantins giltighetstid, men på grund av ansvaret för fel enligt konsumentskyddslagen kan det vara befogat att förvara uppgifterna under läng tid efter köpet. Lagen stadgar ingen bortre gräns för ansvar för fel, utan ansvaret bestäms utifrån varans förväntade livslängd.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Om vi gör ändringar i denna policy gör vi ändringarna synliga och uppdaterade i policyn. Om ändringarna är omfattande kan vi informera om dem även på andra sätt, till exempel med e-post eller genom meddelande på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet går till webbplatsen och kontrollerar om det har blivit några ändringar i policyn.

GDPR och innehåll på sociala medier

Bilder och videor, som användaren själv publicerat i kanaler på sociala medier (Facebook, Instagram & Instagram stories, Twitter, Pinteres osv.) kan delas eller så kallat regrammas på företagets konton på sociala medier och på webbsidor, om:

a) Användaren själv använt identifikationer för företaget/varumärket (#, det vill säga hashtag) där varumärkets namn tydligt framgår, till exempel för Silver-båter kan dessa vara #silverboats #silverveneet

b) Ett varumärkes konto på sociala medier kan med tecknet @ ha lagts till en användares bild/video, av användarens egen vilja.

I övriga fall, när en användares bild/video/innehåll inte har ovan nämnda identifikationer, kan de som administrerar företagets kanaler på sociala medier använda innehållet endast med användarens uttryckliga tillstånd.

Innehåll på sociala medier kan publiceras på kanaler på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter osv.) och dessutom på varumärkets egen webbplats. I alla delade bilder/videor används alltid en @-hänvisning till den som ursprungligen publicerat innehållet. Användaren ska själv se till att de personer som är med i det innehåll som publiceras har gett sitt samtycke till att bilden publiceras på sociala medier. Den som ursprungligen publicerat bilden/innehållet kan när som helst be företaget radera ett innehåll som delats från hens konto på sociala medier.

Användardata för innehåll som delats på sociala medier används inte direkt för marknadsföring och reklam, och personuppgifter förvaras inte på andra ställen än i administratörens publiceringsverktyg. Delat innehåll kan hållas publicerat på kanaler i sociala medier och på webbsidan så länge medan användaren har en kundrelation, eller tills användaren själv ber att företaget tar bort delat innehåll.

Personer i bilder/videor/innehåll som företaget själv publicerat har gett antingen skriftligt eller muntligt samtycke innan innehållet publicerats. I bilder/videor märks aldrig ut andra användare/personer, om personen ifråga inte gett sitt samtycke. Man strävar efter att bland annat genom editering minimera att det i bakgrunden kan finnas personer/egendom utifrån vilken en person kan identifieras.

Stäng
Stäng